Toimitusehdot

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Moredo Partners tuottamiin palveluihin.

1 Yleisten palveluehtojen soveltaminen

Näitä Moredo Partners (myöhemmin Moredo):n yleisiä palveluehtoja ja salassapitolausekkeita sovelletaan Moredon asiakkailleen (myöhemmin Asiakas) toimittamiin palveluihin niiltä osin kuin osapuolten välillä ei kirjallisesti toisin sovita.

Moredon Asiakkaalle toimittamien palveluiden tarkempi sisältö määritellään kirjallisesti erikseen. Palvelusisältö voidaan määritellä sähköpostitse.

Sopimus palvelun toimittamisesta tulee sitovaksi kun Asiakas on hyväksynyt Moredon toimittaman tarjouksen tai osapuolet ovat muutoin sopineet palvelun toimittamisesta tai Moredo on aloittanut palvelun tuottamisen.

2 Osapuolten yleiset velvollisuudet

Moredo toimittaa palvelut tarjouksensa mukaisesti ja vastaa siitä, että palvelut toimitetaan tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla, sovituissa aikatauluissa ja täyttäen muut asiakkaan kohtuulliset ja ennalta sovitut vaatimukset.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät suoritetaan sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja ajallaan. Asiakas antaa Moredolle oikeat ja riittävät tiedot palveluiden toimittamista varten. Asiakas vastaa Moredolle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

3 Hinnat, laskutus ja maksuehdot

Palveluista perittävät hinnat ja niitä koskevat maksuehdot määritellään Moredon tarjouksessa tai osapuolten välisessä sopimuksessa.

Ellei maksuehtoista ole sovittu tarjouksessa, sopimuksessa tai muutoin noudatetaan maksuehtoa 14pvä netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Tuntiperusteinen laskutus perustuu työsuorituksen verrannolliseen aktiiviseen työaikaan. Tuntilaskutus suoritetaan toteutuneen 0,5tunnin tarkkuudella

Ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu, Moredo laskuttaa kunkin työsuorituksen tai sovitun osasuorituksen valmistuttua jälkikäteen.

Moredolla on oikeus laskuttaa lisäksi palveluiden tuottamisesta syntyneet kustannukset sekä matka-, majoitus- ja päivärahakorjaukset. Tavanomaisesta poikkeavat matkajärjestelyt sovitaan erikseen.

Moredolla on oikeus käyttää verkkokaupassa 3.osapuolen tuottamaa palvelua kuten Klarna Onlinea. Klarna ostoihin sovelletaan Klarnan maksuehtoja.

Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Jos Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Moredolla on oikeus ilman seuraamuksia pidättyä kaikista omista suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet saatavat Moredolle.

Toistuvasti viivästyneet maksusuoritukset ovat peruste ennakkolaskutukselle.

4 Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin osapuolten välisen sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Osapuolten on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä toisen osapuolen pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun osapuoli ei enää tarvitse aineistoa tai tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Moredolla on oikeus säilyttää palveluiden yhteydessä toimitettuja ja syntynyttä aineistoa oman arkistokäytäntönsä mukaisesti salassapitovelvoitteet huomioiden. Kummallakin osapuolella on oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräysten edellyttämät asiakirjat.

Tähän kohtaan 4. Salassapito liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan osapuolten välisen sopimuksen päättyessä.

5 Yhteydenpito

Elleivät osapuolet toisin sovi, osapuolet voivat palveluiden tuottamisen yhteydessä lähettää toisilleen ja kolmansille osapuolille tietoja digitaalisten kanavien välityksellä. Moredo sitoutuu osaltaan toimimaan yhteyden pidossa huolellisesti, salassapitovelvoitteet huomioiden ja noudattaen tavanomaista tietoturvan tasoa EU tietosuoja-direktiivin 2016/679 huomioiden. Moredo ei vastaa digitaalisten kanavien, kuten sähköpostiliikenteen tietoturvaa.

Osapuolten tulee määritellä sopimukseensa mahdollisesti vältettävät taikka kielletyt yhteydenpitokanavat taikka niiden käyttämisen rajoitukset, kuten vuorokauden ajat.

6 Henkilötietojen käsittely

Moredo käsittelee ja kerää henkilötietoja asiakkaan lukuun vain kirjallisesti erikseen määritellyissa tarkoituksissa ainoastaan toimeksiannon ajan ja siinä laajuudessa kuin toimeksiannolle on tarpeen. Käsiteltäessa henkilötietoja asiakas on henkilötietojen osalta rekisterin pitäjä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja Moredo Partner tmi on tietojen käsittelijä rekisterin pitäjän lukuun.

Moredolla ei ole oikeutta jakaa asiakkaan lukuun käsittelemiään henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman lupaa. Moredo ei myöskään siirrä asiakkaan rekistereistä tietoa omia käyttötarkoituksiaan varten.

Henkilötietoja käsitellään EU tietosuoja-direktiivin 2016/679 mukaisesti.  Moredo vastaa omalta osaltaan henkilötietojen tietoturvasta sekä rekisteröidyn henkilön yksityisyydensuojastan toteutumisesta. Moredo raportoi asiakkaalle mahdollisista tietovuodoista, tietoturvariskeistä sekä puutteista viipymättä.

Moredo varmistaa osaltaan, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää ja jotka ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen sekä toimimaan tämän sopimuksen mukaisesti.

7 Tietoturva

Moredo Partners toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia toiminnallisia ja tietoteknisiä toimintoja taatakseen käsittelemänsä datan ja henkilötietojen tietoturvan sekä varmistaakseen niiden tarkoituksen mukaisettoman tuhoutumisen tai vahingoittumisen salasanoin, palomuurein sekä salauksin.

Asiakas on omalta osaltaan vastuussa toimittamansa aineiston tietoturvallisuudesta sekä oman toimintansa tietoturvasta.

8 Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolten tai sen alihankkijoiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei osapuolten kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimushetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

9 Sopimuksen päättyminen

Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja eikä 30 päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisen korjauskehotuksen saatuaan ole korjannut sopimusrikkomustaan.

Sopimus päättyy mikäli osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa maksunsa.

Jos osapuoli irtisanoo sopimuksen tämän kohdan 7. Sopimuksen päättyminen – mukaan on Moredolla oikeus veloittaa Asiakkaalta ennen sopimuksen päättymistä kertyneet maksut.

10 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Osapuolen korvausvelvollisuus toiselle osapuolelle kaikista sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu aina vaatimuksen kohteena olevasta palvelusta Asiakkaan maksamaan hintaan.

Osapuolet eivät vastaa mistään välillisistä vahingoista lukuun ottamatta tilannetta, jossa vahinko on aiheutunut kohdan 4 (Salassapito) mukaisten velvoitteiden rikkomisesta.

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

11 Muut ehdot

Osapuolella on oikeus siirtää osapuolten väliset sopimukset konserniyhteisöilleen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Sopimukset siirtänyt osapuoli on vastuussa siirrettyjen sopimusten velvoitteiden täyttämisestä toista osapuolta kohtaan yhteisvastuullisesti siirronsaajan kanssa, kunnes toinen osapuoli on antanut kirjallisen suostumuksensa sopimusten siirtämiselle. Toinen osapuoli sitoutuu olemaan epäämättä suostumusta ilman perusteltua syytä.

Moredolla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Moredo ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

12 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos mahdollisessa riitatilanteessa osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvottelemalla, riidat ratkaistaan lopullisesti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

13 Sopimusasiakirjat

Moredon tarjous, palveluiden toimittamista koskeva vahvistus tai osapuolten välinen sopimus liitteineen muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä korvaten osapuolten väliset mahdolliset aiemmat palveluita koskevat keskustelut ja kirjeenvaihdon.

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjojen määräykset ovat keskenään ristiriidassa, sopimusasiakirjoja sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: (1)Moredon ja Asiakkaan välinen sopimus; (2) Moredon ja Asiakkaan välisen sopimuksen muut liitteet kuin nämä yleiset palveluehdot; (3) Moredon tarjous; (4) nämä yleiset palveluehdot; ja (5) Moredon kulloinkin voimassaoleva hinnasto.

14 Yleisten palveluehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä yleiset palveluehdot ovat tuleet voimaan 1.5.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Niitä on täydennetty 23.5.2018 EU tietosuoja-direktiivin 2016/679 mukaisesti sekä 1.3.2021 liiketoiminnan siirtyessä Ju-Ha Consulting Oy:n alle.

Moredolla on oikeus muuttaa näitä yleisiä palveluehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle ja toimittamalla Asiakkaalle muutetut yleiset palveluehdot vähintään 30 päivää ennen muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantuloa. Jos Asiakas vastustaa muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantuloa, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Moredolle 14 päivän kuluessa muutettujen yleisten palveluehtojen vastaanottamisesta. Moredon ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen jatketaan tällöin näiden yleisten palveluehtojen soveltamista ja, elleivät osapuolet muuta sovi, osapuolten välinen sopimus päättyy muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantulopäivänä.

REKISTERISELOSTE, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOTURVA
Moredo Partners käsittelee henkilötietoja lain ja asetusten puitteissa. Tietojen käsittely ja tallennus perustuu kirjanpitovelvoitteisiin sekä asiakassuhteen hoitoon. Päädyt Moredon asiakasrekisteriin jättäessäsi meille yhteydenottopyynnön nettisivustolla, tarjouspyynnön sähköpostitse tai tilatessasi Moredon tarjoamaan palvelun. Emme säilytä tai käsittele liiketoimintaan liittymättömiä tietoja.
Moredo Partner tmi:n asiakasrekisteriä hoidetaan henkilötietolain (523/1999) 10§: sekä EU tietosuoja-direktiivin 2016/679 mukaisesti.
Rekisterin pitäjä: Moredo Partners
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Hilma Larkela
Rekisterinhoitajan tavoittaa puhelimitse 0400 145876 tai sähköpostilla hilma@moredo.fi
 
Rekisterin käyttötarkoitus on Moredo Partners:n asiakkuuksien hallinnointi ja laskutus. Henkilötietoja käsitellään lain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää. Henkilöllä on aina mahdollisuus pyytää hänestä tallennettuja tietoja nähtäväkseen, muokattavaksi sekä poistettavaksi. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
 
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Yritys, Y-tunnus, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, tehdyt tarjoukset, sopimukset sekä tilaushistoria.  Kuluttajakauppa käydään verkkokaupan välityksellä. Verkkokaupassa ei säilytetä asiakkaan maksuyhteystietoja. Käytetty maksupalvelun tarjoaja, Klarna, on vastuussa maksutapahtumien tietoturvasta. 
 
Verkkokaupan ja asiakasrekisterin tietoihin pääsee ainoastaan rekisteriä hoitava henkilö.  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumusta.
SIVUSTON EVÄSTEET

Tämä sivusto käyttää evästeitä – pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan koneellesi, jotta sivuston käyttökokemusta voidaan parantaa. Evästeiden avulla voidaan säilyttää käyttäjän asetukset ja tallentaa tietoja esimerkiksi verkkokauppojen ostoskärryjä varten. Evästeiden avulla voidaan myös välittää anonyymeja seurantatietoja kolmansien osapuolten sovelluksille kuten Google Analyticsille ja Facebookille.

Evästeet tekevät yleensä selailukokemuksesta paremman. Voit kuitenkin poistaa evästeet käytöstä tällä sivustolla ja muillakin sivustoilla. Tehokkain tapa tehdä tämä on poistaa evästeet käytöstä selaimessasi. Suosittelemme, että luet selaimen ohjeosiota tai tutustut evästeistä kertoviin sivustoihin